Leerlingenzorg

Leerlingenzorg
Leerlingenzorg is het volgen van de vorderingen van alle leerlingen en het bieden van ondersteuning aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voorbeelden zijn leerlingen die een achterstand hebben, leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken of leerlingen die sociaal/emotionele ondersteuning behoeven. Ondersteuning betekent echter lang niet altijd dat er sprake is van ernstige problemen en/of een leerachterstand. Het is belangrijk om een achterstand vroegtijdig te onderkennen, zodat we op tijd hulp kunnen bieden aan leerlingen die dit voor kortere of langere tijd nodig hebben. De HSV volgt de vorderingen van de leerlingen systematisch door het gebruik van methode gebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem.
De intern begeleider die deze zorg coordineert is Patty Burghouwt.

Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen.  Onder taal wordt verstaan: spelling, woordenschat, technisch en begrijpend lezen.
 
Remedial teacher
Een professioneel remedial teacher (RT-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO) die zich heeft gespecialiseerd als Master SEN (Special Educational Needs).
 
RT In het kort
• individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan 
• ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
• een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
• informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)
 

RT op de HSV
Binnen de klas wordt veel zorg geboden aan uw kind, vooral tijdens de halve groepen wordt extra aandacht besteed aan de zorg. Wanneer dit echter niet voldoende blijkt te zijn zal de leerkracht aan u aangeven dat uw kind extra hulp nodig heeft. Deze hulp kan bestaan uit remedial teaching binnen of buiten de school. De RT op de HSV is bedoeld voor kortdurende problematiek. Dit betekent dat  buitenschoolse RT geadviseerd zal worden als de school ziet dat het leerprobleem hardnekkig is en voor uw kind meer specifieke hulp nodig is dan de school kan bieden. Het voordeel van buitenschoolse RT is dat uw kind geen lesuren in de klas mist.
Binnen de HSV ligt het zwaartepunt van de RT in de groepen 4 en 5, kinderen uit deze leerjaren hebben voorrang bij de RT. We streven er naar om de RT af te bouwen vanaf groep 6 in sommige gevallen zal op dat moment naar buitenschoolse RT worden verwezen. Uiteraard zal uw kind, wanneer dat nodig is, alleen of in een groepje binnen de klas extra ondersteuning krijgen door de leerkracht.
De RT wordt gegeven door Dirk-Jan van Weert, werkzaam op maandag en dinsdag.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Handige links voor ouders (informatie)
Algemeen:                   www.pestweb.nl         
                                    www.balansdigitaal.nl
                                    www.50tien.nl
                                    www.letop.be
Dyslexie:                     www.tbraams.nl(aanrader)
                                    www.steunpuntdyslexie.nl
                                    www.masterplandyslexie.nl
                                    www.lexima.nl
                                    www.dedicon.nl                                 
Dyscalculie:                http://www.tbraams.nl/ouders-clienten/tab-over-dyslexie-en-dyscalculie/introductie-dyscalculie/
                                    www.rekenblobs.nl
Hoogbegaafdheid:      http://hoogbegaafd.yurls.net
                                    www.lich.nl/content
                                    www.acadin.nl
                                    http://pharosnl.nl

Handige gratis oefenlinks voor kinderen
www.woordkasteel.com(gratis downloaden)
www.ictworkshops.nl  (dyslexieoefeningen)
www.bloon.nl(spelling oefenen met BLOON)
www.beterontleden.nl
www.computermeester.be
www.jufsanne.com
www.jufhannah.nl
http://oefensite.rendierhof.nl(heel veel oefeningen op de website van deze school)
http://bijleszaanstad.nl
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/(rekenweb)
www.rekenblobs.nl(ook als app beschikbaar)
http://www.dadsproject.com (klokkijken met sprekende klok)
 
Tegen een geringe vergoeding:
www.taalzee.nl
www.rekentuin.nl
 
We zijn bezig om deze pagina’s aan te vullen met interessante links.
Als u een goede tip heeft dan horen wij dat graag.
 
Bij zorgen over uw kind  
School Maatschappelijk Werk
                                           Haagsche Schoolvereeniging
Natascha van Berkel
E-mail: n.vanberkel@smw-basisschool.nl
Telefoon: 06 433 95 236
Aanwezig: dinsdag en woensdag op afspraak
 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten
bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
  • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
  • Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
  • Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
  • Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
  • Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider
of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg metderden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind.
Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

SMW+
www.smw-basisschool.nl">