Algemeen

De basisschool Haagse School Vereeniging (HSV) is een officieel erkende Internationale basisschool. Uniek concept van deze school is dat wij zowel een Nederlandse afdeling als een Internationale afdeling hebben. Het motto bij ons op school is: "Samen waar het kan, apart waar het moet." Dit betekent dat we in de dagelijkse schoolpraktijk zoveel mogelijk dingen samen doen. De afdelingen werken als één organisatie, alle festiviteiten worden gezamelijk gevierd. Maar ook zijn we druk bezig om het onderwijs daar waar mogelijk is, te integreren.

De voertaal in het gebouw voor het personeel is Engels. De kinderen van de Nederlandse afdeling krijgen Engelse les vanaf groep 1, gegeven door een vakleerkracht. De kinderen van de Internationale afdeling krijgen Engels als tweede taal aangeboden en Nederlands als derde taal. Voor alle kinderen is het een groot voordeel dat we dingen samen doen. Daardoor vergroten we niet alleen hun sociale vaardigheden, maar ook de communicatieve vaardigheden. Om dit proces te versterken, maken wij beiden gebruik van een geintregreerde zaakvakken methode; het 'IPC' (International Primary Curriculum). Daarnaast willen wij dat alle kinderen kunnen werken aan hun talenten, vanuit dat oogpunt hebben wij ervoor gekozen om diverse vakleerkrachten in te zetten. Als groepen les krijgen van een vakleerkracht, bezoeken zij deze les in gemengde groepen. Namelijk: een halve groep Nederlandstalige kinderen en een halve groep Internationale, Engelstalige kinderen. Door deze werkwijze heeft de groepsleerkracht in zijn klas nog maar een halve groep. In deze tijd kan er intensiever aandacht worden besteed aan elk kind waardoor er nog meer op niveau kan worden gewerkt. Zie hier ons team.

Ontvangst op de school
Zodra uw kind vier jaar wordt en is toegelaten, mag uw kind naar school. Voor deze aanvang, wordt uw kind in de gelegenheid gesteld vijf dagdelen mee te draaien om te wennen. De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is verstuurt hiervoor een uitnodiging. Het kind moet wel zindelijk zijn op het moment dat het op school komt, indien dit niet het geval is wordt het kind nog niet toegelaten. Kinderen die in andere leerjaren dan groep 1 instromen, worden door de directeur ontvangen. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om met medeleerlingen en de nieuwe groepsleerkracht kennis te maken. In de groep waarin uw kind wordt geplaatst wordt een medeleerling aangewezen om hem of haar in de eerste twee weken wegwijs te maken in zijn/haar nieuwe omgeving. Voor de ouders van de nieuwe kinderen en de kinderen die op de wachtlijst staan wordt er één keer per jaar een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij de directeur van de Nederlandse afdeling en één van de leerkrachten een presentatie geeft over het onderwijs op de Haagsche Schoolvereeniging.