Medezeggenschapsraad
 MedezeggenschapsraadMR-teamGMR
 

Tweetalig Primair Oderwijs
 
De MR heeft de afgelopen week positieve en negatieve reacties ontvangen van ouders naar aanleiding van de plannen van de Directie om mee te doen met een pilot voor Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) binnen de Nederlandse Afdeling van HSV.

Unaniem was de kritiek op de communicatie omdat ouders de plannen uit de krant (12 juli) moesten vernemen. De MR zelf was, zoals gemeld in de laatste nieuwsbrief, in een recente vergadering met de Directie al eerder over de TPO pilot geïnformeerd, maar heeft de Directie laten weten de kritiek te delen. In vervolg op de brief aan de ouders van afgelopen vrijdag heeft de MR aangedrongen op meer informatie op korte termijn. De Directie heeft toegezegd daar direct na de zomervakantie mee te komen, en wel na een vergadering met de andere deelnemende scholen. Dan zullen ook meer details over de pilot bekend zijn.

Met betrekking tot TPO zelf zijn de reacties verdeeld. De een reageert blij op het initiatief, anderen zijn juist bezorgd over de gevolgen van tweetalig onderwijs voor de school. Te zijner tijd zal de MR instemming moeten verlenen voordat met de uitvoering kan worden begonnen. Een afgewogen oordeel over het voorgenomen beleid kan pas worden geformuleerd zodra details over zaken als het curriculum, de financiën en de gevolgen voor het personeel en voor de rest van de school bekend zijn, die onderdeel zullen moeten vormen van een ordentelijk plan van aanpak door de Directie. 

Vragen over Tweetalig Primair Onderwijs

In september heeft de  MR de ouders van de Nederlandse Afdeling gevraagd suggesties te geven voor vragen aan de directie betreffende de plannen voor een pilot voor Tweetalig Primair Onderwijs. Bijgaand de lijst die de MR vervolgens bij de directie heeft ingediend: tpo vragen.doc 
We zullen naar verwachting begin oktober de antwoorden krijgen. 

 


 Sinds 1 januari 2007 hebben alle Nederlandse stichtingen die meer dan 1 school vertegenwoordigen de verplichting om een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) in het leven te roepen. De GMR  heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders en het bestuur van de stichting. Bestuursvoorstellen worden aan de GMR voorgelegd. De GMR geeft adviezen aan het bestuur met betrekking tot algemene management zaken op het niveau van de stichting (beleid, budget, etc.).

Elke afzonderlijke school van de HSV Stichting kent daarnaast een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR houdt zich bezig met de direct aan de school gerelateerde issues die van belang zijn voor ouders/verzorgers, leerlingen en het personeel ( bv.: Veiligheid in en om het gebouw, samenwerking tussen de Internationale en Nederlandse afdeling, schoonmaak van het gebouw, besteding van de ouderbijdrage, etc.). De bijeenkomsten van de MR worden bijgewoond door de directeuren van de Nederlandse en Internationale afdeling. De MR vergadert 's avonds, minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden in het Engels gehouden.

Met de vogende link komt u op een pagina van de Stichting HSV waar u kunt downloaden Medezeggenschapsstatuut en Reglementen van de HSV. Voor vragen/opmerkingen gericht aan alle leden van de MR mr@hsvdenhaag.nl
Als u alleen de voorzitter wilt mailen mrvoorzitter@hsvdenhaag.nl"> 


  
2016-17 Volgende M
R-vergadering


26 september 2016
14 november 2016
30 januari 2017
20 maart 2017
29 mei 2017
26 juni 2017

   
Click here for the MR minutes